Privacy statement Kindercentrum Huize Zeldenrust

Dit is het privacy statement van Kindercentrum Huize Zeldenrust, gevestigd te 5961 AC Horst aan de Venrayseweg 19, www.HuizeZeldenrust.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier of het contactformulier op onze website. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze (potentiële) klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kindercentrum Huize Zeldenrust is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens, de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. Er wordt in dit privacybeleid gesproken over persoonsgegevens, hiermee worden uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en eventuele noodpersoon bedoeld.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt*:

Ouders/verzorgers

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Relatie tot kind
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoon (vast, mobiel, werk)
 • Email
 • BSN
 • IBAN-nummer
 • Jaaropgave / facturen kinderopvang

Kind

 • Naam
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • School/klas
 • Huisarts/tandarts
 • Medicijnen (indien van toepassing wordt er een medicatieformulier getekend)
 • Observatiegegevens en gegevens over de ontwikkeling van uw kind
 • Foto- en beeldmateriaal van uw kind

Noodpersoon

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Relatie tot kind
 • Telefoonnummer(s)

* Dit zijn gegevens per persoon die wij noodzakelijk achten om onze dienstverlening te verlenen. Via de ouderlogin kunt u zelf gegevens aanvullen, dit is extra informatie en de verstrekking hiervan blijft de keuze van de ouder.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde  gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van deze persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Huize Zeldenrust. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens, de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon voor de volgende doelen:

 • Uw aanvraag of inschrijving voor opvang af te handelen;
 • Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind. En tevens de wettelijke verplichting van het volgen en registreren van de ontwikkeling van kinderen.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichting van het doorgeven van de kinderopvanggegevens aan de Belastingdienst (op basis van naam en BSN-nummer van de ouders en het kind);
 • Facturering van kinderopvang en incasso van een betaling;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie omtrent de dienstverlening;
 • U te kunnen bellen ter uitvoering van onze dienstverlening of bij andere zaken rondom het kind (zoals bij ziekte);
 • U te informeren over wijzigingen van ons beleid, onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (voor o.a. onze ouderlogin);
 • Om u al onze diensten te kunnen verlenen;
 • Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur en de accountant.

Foto- en beeldmateriaal wordt met de volgende doelen verwerkt:

 • U inzage geven in de praktijk en activiteiten;
 • Voor interne (trainings)doeleinden om de kwaliteit van de opvang te vergroten/waarborgen.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren. Zo worden gegevens van kinderen na twee jaar vernietigd. Na die twee jaar worden enkel de gegevens bewaard om aan onze administratieve bewaarplicht van de Belastingdienst (tot 7 jaar) te voldoen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Uw persoonsgegevens, de persoonsgegevens van uw kind en/of de noodpersoon kunnen worden gebruikt voor (markt)onderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u of uw kind of de noodpersoon herleidbaar.

Cookies

Met cookies wordt er een klein tekstbestand bij het eerste bezoek van een website opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij maken met onze website (www.HuizeZeldenrust.nl) geen gebruik van privacygevoelige cookies.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben. De gebruiker wordt hiervan wel op de hoogte gesteld.
 • Facebook cookies: Huize Zeldenrust maakt gebruik van Facebook voor het publiceren van sfeerimpressies en posts over de dagelijkse praktijk. Facebook heeft een eigen cookiebeleid, waarmee u als bezoeker van de pagina akkoord kunt gaan.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Binnen de organisatie wordt er gewerkt met verschillende licenties. Medewerkers van de directie en administratie kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon inzien, corrigeren en verwijderen. De gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dagelijkse praktijk worden afgeschermd voor de pedagogisch medewerkers. Zij kunnen nooit persoonsgegevens aanpassen. Er wordt ten alle tijden gevraagd om wijzigingen door te geven via mail aan de administratie/directie.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon sturen naar info@huizezeldenrust.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming en contact

Binnen de kinderopvang is het een wettelijke verplichting om kinderen te volgen (observeren) in hun ontwikkeling en deze ontwikkeling te registreren. Vanuit AVG is het bij de verwerking van zulke persoonsgegevens op grote schaal een verplichting om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Deze persoon ziet toe op de toepassing en naleving van AVG. Assistent manager Linda Hoezen is als persoon binnen Huize Zeldenrust hiervoor aangesteld. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming of met onze directie.

Kindercentrum Huize Zeldenrust
Venrayseweg 19
5961 AC Horst
06-24420267
linda@huizezeldenrust.nlinfo@huizezeldenrust.nl